top of page
matt-artz-Fu2v5drnMBA-unsplash copy.jpg

AVÍS LEGAL

1. INTRODUCCIÓ

El present avís legal conté les normes d'ús del portal www.bioscicat.org que BIOSCICAT- Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat com a titular d'aquest, posa a la disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts. L'accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d'usuari del mateix i suposa la plena acceptació d'aquestes condicions generals, que seran aplicable sense perjudici de les condicions particulars o especials que, en el seu cas, s'estableixin. Si no accepta aquestes condicions d'ús, ha d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar el portal.

 

2. IDENTITAT DEL TITULAR DEL PORTAL WEB

En compliment del deure d'informació establert en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa de les dades identificatives de l'entitat BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat:

 

· Denominació: BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat

· Domicili social: Carrer Nou de Sant Pau, 10, baixos - 43004 Tarragona (Spain)

· Inscripció: Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior de España: Sección 1ª / Número Nacional 611862

· CIF: G-55695985

· Teléfon: +34 877 440 010  /  +34 931 591 084

· E-mail: bioscicat@bioscicat.org

 

3. USUARIS

Encara que l'accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni al previ emplenament d'un formulari de registre i a l'ús d'una clau d'accés composta d'un codi d'usuari (login) i una contrasenya (password), que rebrà després d'haver completat el procés de registre.
Per això en relació amb el procés de registre i a les dades que se li sol·liciten, l'usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de manera veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat.
A més l'usuari es compromet a fer un ús diligent del codi d'usuari (login i password), a no posar-los a la disposició de tercers i a comunicar a bioscicat@bioscicat.org la seva pèrdua o robatori i el possible accés per un tercer a aquestes, sent l'usuari l'únic responsable fins a la citada notificació.

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta Web és propietat de BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat.
L'usuari reconeix que BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina Web, això és, i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, comentaris, missatges, fotografies, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el “look-and-*feel”, les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen en aquesta.
L'accés per l'usuari a aquesta pàgina Web no implica cap mena de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d'aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, etc, sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets.
S'autoritza l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en la Web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense fins comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l'origen i l'autoria dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars, això és ©BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat 2019. Tots els drets reservats.
L'usuari es compromet a no suprimir o alterar els esments com a copyright, © i TM que apareixen en la pàgina Web, en qualsevol dels materials en ella continguts, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través d'aquests, amb la finalitat d'assegurar la protecció d'aquests drets.
L'enviament per part de l'usuari d'informacions, comentaris, fotografies o propostes (d'ara endavant, continguts) al portal o a BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat a través del correu electrònic, fax, correu postal, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet i sense necessitat de posteriors requisits, l'atorgament a BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat d'una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent per a utilitzar-los per a qualsevol finalitat, incloent, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació pública, la posada a disposició, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o eliminació de la informació, l'edició, la incorporació a bases de dades, l'explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer-se en el futur, en tot o en part, de tals continguts, llicència que permetrà l'autorització per a incorporar-los i comercialitzar-los en suports com a paper, CD-ROM, DVD, Internet, la Web i les xarxes socials. Igualment, l'usuari atorga el dret a cedir i/o sublicenciar aquests continguts a tercers.
L'usuari es fa responsable que els continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualssevol normativa vigent, ni es tracti d'informació confidencial o secreta. L'usuari a més assumeix l'obligació de mantenir a BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat i/o als seus representants, socis, gerents, apoderats, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.
Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a BIOSCICAT o disposa, prèvia autorització, del dret d'ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent sobre aquest tema.

 

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat podrà sol·licitar l'emplenament de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.
En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat l'informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat tingui accés a conseqüència de la navegació o dels quals es poguessin derivar de la relació establerta amb l'usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat que es troba degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb les finalitats que consten en la citada declaració.
L'Usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de manera immediata. En aquells supòsits en què l'usuari facilités dades personals d'altres persones físiques, aquest assumeix l'obligació d'observar, respecte a les citades dades, les exigències derivades de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, dels deures de qualitat, informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que el concerneixen per al seu tractament.
Mitjançant l'emplenament del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el cliqueodel botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol mena de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l'usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrats, siguin incorporats al fitxer corresponent i tractats amb finalitats de publicitat i prospecció comercial per a enviar-li publicitat per qualsevol mitjà, inclòs el correu postal, electrònic, sms, fax o equivalent dels productes i serveis, les activitats, publicacions de BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat o de tercers relacionat amb temàtiques l'activitat de les quals es trobi relacionada amb la biodiversitat, fotografia, producció i distribució audiovisual o qualsevol temàtica relacionada. Si no desitja que les seves dades personals siguin tractats amb finalitat publicitària, faci'ns-ho saber enviant un correu electrònic a l'adreça de contacte bioscicat@bioscicat.org.
L'ús de la present Web està limitada a majors d'edat, per la qual cosa perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d'edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.
Malgrat que BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran dirigir-se a BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat, com a responsable del fitxer per a exercitar els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l'ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat, drets que podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat, Rambla Nova 21, entresòl 1a. 43003 TARRAGONA (Spain). La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

 

6. US DE COOKIES

Respecte a l'ús de cookies, BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat informa l'usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d'aquest lloc web s'utilitzen cookies. Les cookies són un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d'un equip per a emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari. Les cookies només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l'equip. No és un arxiu executable ni pot propagar ni contenir un virus. BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat utilitza aquestes dades amb la fi última de millorar els seus serveis. La informació que s'emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer a l'usuari en les seves diferents visites al lloc web, a més de facilitar informació sobre la data o hora de la visita, mesurar alguns paràmetres del trànsit dins del propi lloc web i estimar el nombre de visites realitzades permetent a BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix en la forma més efectiva. Les cookies utilitzats són emmagatzemades en el disc dur de l'usuari però no permeten llegir les dades contingudes en ell, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasius ni nocius, podent desactivar-se mitjançant l'opció corresponent que figura en el navegador.

 

7. LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat posa a la disposició dels Usuaris “links” a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als quals s'estableixen enllaços.
Per això BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a la qual s'estableix un enllaç des d'aquest lloc web.
Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina Web un enllaç o link cap al lloc web de BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat haurà de complir les condicions següents:

 

1. El link només es permetrà a la pàgina d'inici, això és www.bioscicat.org i/o www.fuentes-naturales.org estant per tant prohibits els links profunds i els frames.
2. No es realitzaran amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigratòries, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat els seus directius, els seus empleats, els seus productes, els seus serveis, etc.
3. No s'autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc.
4. L'establiment del link no suposa que entri BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat i el titular de la pàgina Web en la qual s'estableixi, existeixi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
5. BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la Web des de la qual es realitza el link.

 

8. RESPONSABILITAT

L'Usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es duu a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat no garanteix que la informació sigui exacta, completa, o actualitzada, ni tampoc existeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament d'aquest, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen ni controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
· BIOSCICAT no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de BIOSCICAT, i / o degudes a una actuació dolosa o culposa de l'Usuari i/o tinguin per origen causes de Força Major. Sense perjudici del que s'estableix en l'article 1.105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, ja els efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de BIOSCICAT, com ara: fallada de tercers, operadors o campanyes de serveis, actes de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. I l'atac de hackers, crackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic. En qualsevol cas, sigui com sigui la seva causa, BIOSCICAT no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, mal emergent i/o per lucre cessant. BIOSCICAT no es responsabilitza dels perjudicis que pugui sofrir l'Usuari pels errors o omissions dels quals poguessin mancar els continguts de la website, si bé BIOSCICAT es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i informacions d'aquest.
BIOSCICAT no assumeix cap responsabilitat pels danys que es puguin ocasionar als equips dels Usuaris per possibles virus informàtics o per qualsevol altre mal contret per l'Usuari a conseqüència de la utilització, difusió o distribució dels continguts del website
· Política d'enllaços: BIOSCICAT no garanteix ni assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés a continguts de tercers per a mitjà de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats. La funció dels enllaços que apareixen en el website és exclusivament la d'informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació o altres continguts i serveis d'Internet. BIOSCICAT no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels Usuaris a aquests. Aquests continguts de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa BIOSCICAT no pot controlar i no controla la licitud dels continguts ni la qualitat dels serveis oferts. En conseqüència, l'Usuari ha d'extremar prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers. BIOSCICAT únicament serà responsable, de conformitat amb l'article 17 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, els continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

 

BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la informació del portal ni a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

9. INTERRUPCIÓ,SUSPENSIÓ I CANCEL·LACIÓ
BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat realitzarà tots els esforços raonables per a garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l'accés, els serveis i/o els continguts del portal sense necessitat de pre avís i en qualsevol moment.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals s'interpretessin i regiran de conformitat amb la legislació Espanyola, a la qual totes dues parts se sotmeten de manera expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.
La utilització no autoritzada de la informació i continguts d'aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de la Propietat Intel·lectual o Industrial de BIOSCICAT, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

© BIOSCICAT - Societat Catalana de Ciències per a la conservació de la Biodiversitat. 2021, Tarragona. Tots els drets reservats.

bottom of page